11.02.2010 Komunikat po drugiej turze rokowań w sporze zbiorowym

Informacja Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA Wizja dla Pracowników i Współpracowników TVP SA.
1. W dniu 1.02.2010r. na zaproszenie Prezesa Zarządu TVP SA Romualda Orła odbyło się spotkanie z organizacjami związkowymi, działającymi w TVP SA. Z ramienia Zarządu TVP SA w spotkaniu uczestniczyli Prezes Romuald Orzeł oraz wiceprezes Przemysław Tejkowski.

2. Prezes Orzeł omówił dramatyczną sytuację finansową Spółki, która walczy w tej chwili o utrzymanie płynności finansowej. Wpływy z abonamentu, sądząc na podstawie danych ze stycznia 2010, spadły praktycznie do zera. Spółka funkcjonuje na bazie dwumiesięcznego prowizorium budżetowego, które zostało skonstruowane na zasadzie całkowitego zrównoważenia wydatków z wpływami, a więc w tzw. opcji „0”. Tym też Prezes tłumaczy konieczność zredukowania budżetów Oddziałów Regionalnych o sumę od 40 do 50%, jak również obniżenie wynagrodzeń pracowników twórczych i technicznych o 30% w stosunku do roku ubiegłego. Prezes poinformował, że TVP S.A. oczekuje na udzielenie kredytu obrotowego w wysokości 100 mln zł. W przypadku nie znalezienia banku, gotowego udzielić takiego kredytu, telewizja może stracić płynność finansową, a wtedy zagrożona może zostać wypłata wynagrodzeń już w marcu 2010.

3. ZZPT TVP S.A. Wizja z całą mocą stwierdził, że niedopuszczalne jest przerzucanie efektów niekompetentnych działań poprzednich zarządów TVP S.A. po raz kolejny na barki pracowników twórczych i technicznych, poprzez zmniejszenie ich honorariów o 30% w stosunku do roku ubiegłego, pamiętając, że w roku poprzednim nastąpiły już podobne obniżki. Związek uważa, że, jeśli mają nastąpić obniżki płac, to powinny dotyczyć również kadry kierowniczej i zarządzającej w tym samym stopniu. Związek poinformował Zarząd, że atmosfera wśród załogi jest pełna niepewności i napięcia, co może doprowadzić do akcji strajkowej.

4. Zarząd przygląda się z – dużo większą niż dotychczas wnikliwością -każdej wydanej złotówce. Stąd wszystkie nowe wprowadzane produkcje muszą mieć bezwzględną akceptację Zarządu TVP SA. Tym też podyktowany jest zamiar obniżenia dyrektorom jednostek upoważnień finansowych z 300 000 zł do, prawdopodobnie, 100 000 zł. Prezes stwierdził również, że TVP S.A. będzie poszukiwać dodatkowych źródeł finansowania produkcji programów np. grantów z funduszy europejskich, a do tych działań zostali zobowiązani m.in. dyrektorzy anten, którzy będą rozliczani z ich efektów.

5. ZZPT TVP S.A. zwrócił uwagę, że Agencja Informacji, jako jednostka w znaczącym stopniu generująca przychody reklamowe, nie powinna mieć tak drastycznie ograniczanego budżetu, jak to dzieje się obecnie. Prezes podzielił ten punkt widzenia.

6. Prezes poinformował, że trwa proces opisywania wszystkich stanowisk pracy w TVP SA, którego wynik, będzie jedną z podstaw przeprowadzanej reorganizacji. Proces ten ma nastąpić w perspektywie 6 miesięcy lub roku i ma być elementem uzdrowienia sytuacji Spółki.

7. Prezes stanowczo zdementował powtarzaną przez niektóre media informację, jakoby na posiedzeniu Komisji Kultury stwierdził, iż (cytat za Wirtualnymi Mediami z dnia 22.01.2010 r.) „telewizja zamierza negocjować swoje umowy z zewnętrznymi dostawcami oraz większe korzystanie z ich usług w obszarach dotychczas realizowanych przez pracowników TVP”. Związek zaapelował o działania w kierunku przeciwnym czyli o zwiększenie udziału produkcji wewnętrznej na bazie pracowników, potencjału twórczego i środków technicznych TVP S.A., jako zdecydowanie tańszej. Padła propozycja uważnego przyjrzenia się systemowi rozliczeń wewnętrznych, jako elementowi sztucznie windującemu ceny usług świadczonych przez jednostki i pracowników Spółki.

8. Prezes poinformował, że podtrzymuje stanowisko Zarządu TVP S.A. w sprawie uchwały 32/2010, wzywające pracowników do okazywania zaświadczeń opłacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego. Na stanowcze stwierdzenie ZZPT TVP S.A. Wizja, popierające apel o płacenie abonamentu, a jednocześnie sprzeciwiające się w/w żądaniu, Prezes potwierdził słowa rzecznika TVP S.A. Stanisława Wojtery (cytat za Gazetą Wyborczą z dnia 21.01.2010), że „gdy pracownicy nie zapłacą abonamentu tzn. jeśli pojawią się przypadki łamania prawa, to zarząd ma prawo stracić zaufanie do pracownika”. Na protest ZZPT TVP S.A. o bezprawności takiego działania Prezes odpowiedział : „Więc spotkamy się w sądzie”. Jednocześnie dyrektor Biura Kadr, Szkoleń i Spraw Socjalnych, Pani Grażyna Łagodzińska, łagodząc wypowiedź Prezesa, stwierdziła, że nie widzi możliwości, aby brak oświadczeń ze strony pracowników w tej kwestii mógł być podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego i zadeklarowała, że gdyby tak miało się stać, będzie pierwszą osobą, która poda się do dymisji. ZZPT TVP S.A. Wizja skierował już w tej sprawie zawiadomienie do Państwowej Inspekcji Pracy, jak również poinformował o sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Głównego Inspektora Danych Osobowych.

9. Na pytanie o obowiązywanie uchwały nr 453/2009 z dnia 16.07.2009 o grupowym zwolnieniu pracowników, odpowiedzi udzieliła dyrektor Grażyna Łagodzińska. Stwierdziła zdecydowanie, że uchwała ta przestała obowiązywać 31.12.2009 roku. Obecnie wypowiedzeń mogą spodziewać się jeszcze tylko osoby, którym nie wręczono ich z powodu przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim. W styczniu 2010 roku wręczono 11 takich wypowiedzeń. Do grudnia 2009 roku, na podstawie uchwały 453/2009 zwolniono 193 osoby (z 501 planowanych). Prezes Orzeł stwierdził, że zwolnienia te były przeprowadzane nierozważnie, gdyż jedynym kryterium tych zwolnień był procentowy wskaźnik redukcji zatrudnienia, niepoprzedzony jakąkolwiek analizą potrzeb w stosunku do zadań. W tej i innych kwestiach, dotyczących działań poprzednich zarządów, Prezes nie chciał jednak zabierać głosu. ZZPT TVP S.A. stoi zdecydowanie na stanowisku, że obowiązuje ciągłość zarządzania w Spółce i obecny zarząd ponosi odpowiedzialność za działania poprzedników, ponieważ to m.in. efektem tych działań jest obecna sytuacja Firmy i pracowników. ZZPT TVP S.A. WIZJA poinformował, że uważa dalej, iż uchwała 453/2009 straciła moc 30 dni od wręczenia pierwszego zwolnienia, a więc 31.10.2009, a wszelkie zwolnienia po tym terminie, na podstawie tej uchwały są bezprawne. Związek posiada już wstępną ocenę tej kwestii przez Państwową Inspekcję Pracy, w której PIP reprezentuje zbliżony punkt widzenia.

10. Pani Grażyna Łagodzińska odniosła się też, choć w sposób szczególny, do problemów związanych z systemami czasu pracy dla pracowników twórczych, które zostały wprowadzone w październiku i listopadzie 2009 roku. Dyrektor BKSiSS stwierdziła, że ponieważ żaden z systemów czasu pracy nie przystaje do specyfiki pracy i warunków w ramach zatrudnienia etatowego, może stać się konieczne poszukiwanie innych form zatrudnienia dla osób wykonujących te czynności. ZZPT TVP S.A. Wizja przyjął tę uwagę z dużym zdziwieniem i niepokojem, czy nie jest to przymiarka do wyprowadzenia twórców do spółek zewnętrznych.

11. Pani dyrektor Grażyna Łagodzińska poinformowała również, że jest w trakcie zapoznawania Zarządu TVP S.A. z przedmiotem sporu zbiorowego, wszczętego 11.09.2009 przez ZZPT TVP S.A. Wizja, a Zarząd TVP S.A. powołał zespół negocjacyjny, który posiada pełne upoważnienia do prowadzenia rokowań. Najbliższe rokowania odbędą się 4.02.2010 r.

12. Ponieważ na spotkaniu stwierdzono, że zdecydowanie szwankuje w naszej Firmie polityka informacyjna, ZZPT TVP S.A. postanawia informować pracowników o wszelkich istotnych kwestiach za pomocą komunikatów rzecznika prasowego.

Mariusz Jeliński
Rzecznik Prasowy ZZPT TVP S.A. Wizja

1. Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja informuje, że dnia 4.02.2010 r. odbyła się kolejna tura rokowań z pracodawcą w sporze zbiorowym wszczętym 11.09.2009 r.

2. ZZPT TVP S.A. Wizja przypomina, że wysuwa wobec pracodawcy następujące żądania:
A. Uporządkowania sytuacji w zatrudnieniu i ujednolicenia warunków pracy pracowników etatowych i nieetatowych, twórczych i technicznych w takich zawodach jak np. dziennikarza, realizatora audycji, światła, dźwięku, operatora kamery, operatora obrazu, operatora dźwięku, montażysty, kierownika produkcji, realizatora technicznego wizji, dźwięku, światła, którzy wykonują dokładnie takie same zadania w poszczególnych zawodach poprzez:
– przeprowadzenie analizy stanu zatrudnienia w tym zakresie etatowego i nieetatowego
– określenie potrzeb skali zatrudnienia wobec zadań produkcyjnych
– zamianę umów cywilnoprawnych długoletnich współpracowników, wobec których Pracodawca łamie art. 22 Kp (co potwierdziła Państwowa Inspekcja Pracy m.in. w wystąpieniu pokontrolnym Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku z dn. 13.02.2009, pismo 03207-K001-Ws01/2009 oraz w piśmie do ZZPT TVP S.A. Wizja 03235/4601-1584/2009/1240 z dn. 11.08.2009), na należne im umowy o pracę, którzy o taką zamianę wystąpili lub wystąpią
-po przeprowadzeniu powyższego procesu, zaprzestania masowego, niezgodnego z Kodeksem pracy, zawierania umów cywilnoprawnych w w/w zawodach, jako podstawowych w zakresie działalności Spółki i ograniczenie ich do wyjątkowych, ze względów artystycznych, przypadków, a przez to zaprzestanie pozbawiania pracy pracowników etatowych, a więc bezwzględnego przestrzegania § 3.1. Regulaminu Pracy dla pracowników TVP S.A.
– zaprzestania przez Pracodawcę korzystania z firm zewnętrznych jako pośredników dla dostarczenia usług w podstawowym zakresie działalności Spółki a więc w zawodach takich jak np. dziennikarza, realizatora audycji, światła, dźwięku, operatora kamery, operatora obrazu, operatora dźwięku, montażysty, kierownika produkcji, realizatora technicznego wizji, dźwięku, światła, a przez to zaprzestanie pozbawiania pracy pracowników etatowych, a więc bezwzględnego przestrzegania § 3.1. Regulaminu Pracy dla pracowników TVP S.A.
czyli poprzez ostateczne zaprzestanie praktyki nadużywania zatrudnienia niepracowniczego w podstawowych zawodach z punktu widzenia zakresu działalności Spółki i zawarcie stosownego zapisu w Regulaminie Pracy.
B. Bezwzględnego przestrzegania Kodeksu pracy w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu, dotyczącego jednolitych wycen za taką samą pracę we wszystkich jednostkach organizacyjnych Spółki i wprowadzenia stosownych zapisów w obowiązującym Regulaminie Wynagradzania.
C. Bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu grupowego zwolnienia w TVP SA (uchwała nr 500/2009 z dnia 13.08.2009 Zarządu Spółki TVP SA)
D. Udzielenia merytorycznych odpowiedzi na wszelkie pytania Związku, jakie otrzymał pracodawca w miesiącach lipcu i sierpniu 2009 r. i nie udzielił jej dotychczas, wyrażonych w pismach WIZJA/26, 27, 28, 31, 32, 36, 38, 39, 42, 46, 54, 56, 57, 58, 61, 63, 67, 69/2009.
3. Przedmiot sporu zbiorowego została również rozszerzony o następujące kwestie:
– przenoszenie efektów niekompetentnych działań Zarządu TVP SA, skutkujących zapaścią finansową Spółki, po raz kolejny, wyłącznie na pracowników twórczych i technicznych w postaci obniżenia ich honorariów o 30%, przy pozostawieniu wynagrodzeń pracowników czasowo-premiowych, kontraktowych i pakietowych – pozaprodukcyjnych, stanowiących 58% pracowników TVP SA – na niezmienionym poziomie. Ten postulat dotyczy w szczególności obniżenia solidarnie o 30% wynagrodzeń kadry kierowniczej i zarządzającej. Struktura wynagrodzeń w Spółce wygląda następująco:

Forma wynagradzania % udział w kosztach zewnętrznych Spółki
motywacyjna 12,5 (pozaprodukcyjni)
prowizyjna 0,5 (pozaprodukcyjni)
zadaniowa 3,5 (techniczni)
honoracyjna 7,3 (twórczy)
Razem 23,8

Związek nie akceptuje zatem sytuacji, gdzie koszt, który stanowią wynagrodzenia pracowników twórczych i technicznych (10,8%), porównywalny z kosztem, który stanowią wynagrodzenia pracowników pozaprodukcyjnych (13%), zostaje jako jedyny poddany redukcji o 30%.
– obniżenie budżetów Ośrodków Regionalnych TVP SA o ponad 40%, co prowadzi do drastycznego pogorszenia warunków pracy i płacy zatrudnionych tam pracowników, a ostatecznie, w niedługim czasie, skutkować będzie unicestwieniem tych ośrodków.
4. Związek informuje, że nastąpił niewielki postęp ze strony pracodawcy w kierunku zrozumienia postulatów zgłaszanych przez stronę społeczną, jednak droga do osiągnięcia porozumienia jest jeszcze daleka, ponieważ pracodawca zakwestionował zasadność części stawianych mu zarzutów, jako nie mających oparcia w USTAWIE z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Związek jest zdziwiony tym stanowiskiem pracodawcy, gdyż wcześniej żaden z przedmiotów sporu zbiorowego nie był przez pracodawcę poddawany w wątpliwość.
5. Związek wyraża zdecydowaną wolę porozumienia z pracodawcą, jednakże równie zdecydowanie będzie walczył o przestrzeganie Kodeksu pracy w Spółce, aż do arbitrażu włącznie, jeśli wcześniejsze rozmowy nie będą dawały zadawalających rezultatów.
6. Związek porozumiał się z pracodawcą jedynie w kwestiach dotyczących niezrealizowania drogi odwoławczej w zakończonym procesie zwolnień grupowych, uzyskując zapewnienie pracodawcy, że wszystkie osoby, składające odwołania do Prezesa Zarządu otrzymają pisemną odpowiedź pracodawcy.
7. Kwestia obniżenia honorariów oraz budżetów oddziałów terenowych nie została omówiona. Pracodawca zobowiązał się do przedstawienia swojego stanowiska w terminie późniejszym. Tym samym rokowania nie zostały zamknięte, zatem związek proponuje kolejny ich etap. W dniu 11.02.2009 Związek otrzymał pismo dyr. Biura Kadr, Szkoleń i Spraw Socjalnych, mówiące, że: „Nie można zgodzić się z twierdzeniem, że zmniejszenie środków na produkcję automatycznie przełoży się na obniżenie o 30% wycen za poszczególne zadania”. Związek nie rozumie zatem decyzji dyrektorów jednostek produkcyjnych, nakazującej producentom automatyczne obniżanie honorariów o 30% pracownikom twórczym i technicznym w stosunku do roku ubiegłego.
8. Związek otrzymał od pracodawcy propozycje do protokołu rozbieżności, do których ustosunkuje się po ostatecznym zakończeniu rokowań.

Mariusz Jeliński
Rzecznik Prasowy ZZPT TVP S.A. Wizja

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz